วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

Typography in Musuc Videos

ตัวอย่างงาน Typography ในงาน Musuc Videos
เพื่อให้ดูเป็นแนวทางในการคิดงาน final project


click to MV

ส่ิงที่สามารถศึกษาได้จากงานเหล่านี้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์

:: การเลือกรูปแบบตัวอักษร และการจัดวาง ให้เข้ากับบุคลิกของเพลง
:: การใช้ตัวอักษรกับ น้ำหนักของเสียงและจังหวะของดนตรี
:: การทดลองด้านเทคนิกกับตัวอักษรในรุปแบบต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: